Marke Mander 20
7603 GL Almelo
info@idcoach.nl www.idcoach.nl
KvK Enschede: 08209246
BTW nummer: 135632596B03

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door IDcoach Opgemaakt februari 2016.

Artikel 1. Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

IDcoach, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Enschede onder nummer 08209246, levert diensten op het gebied van coaching, workshops, trainingen, communicatieadvies.

Met de opdrachtgever wordt de persoon of instantie bedoeld die een opdracht aan IDcoach heeft verstrekt, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s).

De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met IDcoach zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door IDcoach.

De klant of cliënt is de persoon of personen ten behoeve van wie IDcoach haar diensten verleent.

De opdrachtgever en klant/cliënt kunnen, maar behoeven niet, dezelfde zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met IDcoach.

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

IDcoach behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

Offertes van IDcoach zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat door hem/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan IDcoach is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt IDcoach zich het recht voor, de met de opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door IDcoach te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn voor zakelijke opdrachtgevers exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht IDcoach niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door IDcoach, dan wel door het akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door IDcoach uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan IDcoach, en wel conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door IDcoach een aanvang is gemaakt.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal IDcoach de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

IDcoach zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat IDcoach niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle door IDcoach gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door IDcoach uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de overeengekomen dienstverlening door IDcoach. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin het volledige overeengekomen bedrag als opgenomen in de offerte aan IDcoach verschuldigd.

Indien een deelnemer/ cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan, na vooraf verkregen toestemming van IDcoach, deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden desalniettemin aan opdrachtgever de volledige kosten in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die IDcoach nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als IDcoach daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan IDcoach op zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluiting en desgewenst, eveneens kosteloos, een fax en/of internetaansluiting.

Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van IDcoach.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

In de offerte van IDcoach staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door IDcoach voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/doorbelast.

De door IDcoach opgegeven prijzen zijn exclusief voor zakelijke opdrachtgevers, en dienen door de opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan IDcoach te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in de offerte.

De door IDcoach opgegeven prijzen zijn inclusief voor particuliere opdrachtgevers.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

Het honorarium van IDcoach en de door haar aan de opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door IDcoach steeds bij schriftelijke declaratie aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van IDcoach kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na de declaratiedatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de faktuur.

Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan IDcoach over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door IDcoach worden opgeschort, dit zonder dat IDcoach dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is IDcoach in dat geval gerechtigd, de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan IDcoach of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door IDcoach te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de deelfactuur verplicht. Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling van de deelfactuur aan IDcoach, dan is IDcoach gerechtigd het gehele bedrag op te eisen.

Facturering in delen kan slechts in enkele gevallen plaatsvinden en alleen na bevestiging door IDcoach. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is IDcoach gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.

Artikel 10. Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van IDcoach niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan workshops en coachafspraken: annuleren van deelname aan de workshop of coachgesprek zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de workshop of het overeengekomen tarief voor het coachgesprek. Annuleren van deelname aan de workshop of het coachgesprek binnen 48 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de workshop of het overeengekomen tarief voor het coachgesprek.

Incompany workshops of presentaties: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100% van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie

Presentatie of workshop in beheer van opdrachtgever: annuleren van de workshop of presentatie zonder bericht: 100 % van de kosten van de geannuleerde workshop/presentatie. Bij annulering tot 7 werkdagen voor aanvang van de workshop vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten). Annuleren van de workshop binnen 7 werkdagen voor aanvang: 100% van de kosten van de workshop/presentatie.

Coachtrajecten annuleren van deelname aan het traject zonder bericht: 100% van de kosten van deelname. Annuleren van deelname aan coachingstraject binnen 14 dagen voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan coachingtraject.

Incompany trajecten: na akkoordverklaring/ondertekening van het programmavoorstel en/of prijsvoorstel: 100% van de kosten genoemd in het voorstel.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft IDcoach desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

IDcoach mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. IDcoach houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

IDcoach en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens IDcoach geleverde zaken en/of diensten.

Daarnaast is IDcoach nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten; op IDcoach rust terzake ook slechts een inspanningsverbintenis. (zie tevens artikel 5)

Artikel 14. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door IDcoach voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van IDcoach. Datzelfde geldt ook voor de door IDcoach uit te brengen (tussen- en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van IDcoach, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Geheimhouding

IDcoach is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. IDcoach houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere Bepalingen

IDcoach behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop / training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan IDcoach.

Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter